Laden ...

Cookie- & Privacy

Verklaring van COMM.RADE

 

Website Cookie- & Privacyverklaring
(conform GDPR)

Deze website is eigendom van COMM.RADE VOF


Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: Maastrichtersteenweg 77, Riemst 3770
Telefoon: +32 486 96 04 56 / +32 473 35 85 81
E-mail: info@commrade.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0672.697.572
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende
algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen,
teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan COMM.RADE VOF of
rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies
aan de gebruiker worden beschouwd.
COMM.RADE VOF levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in
de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of
indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst
mogelijke inspanningA leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
COMM.RADE VOF kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan
u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede
werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte
werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse
of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
COMM.RADE VOF kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere
wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een
andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle
verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar
verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een
impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
COMM.RADE VOF verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere
kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of
de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Privacybeleid

COMM.RADE VOF verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere
informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Johan Stulens op
info@commrade.be.

Verwerkingsdoeleinden

COMM.RADE VOF verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer
(o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de
solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de
persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de COMM.RADE VOF
groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met COMM.RADE VOF
verbonden zijn of met enige andere partner van COMM.RADE VOF;
COMM.RADE VOF garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen
zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die
noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van
boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel
6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen
naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Direct marketing 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens
met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of
op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet
worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot
doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de
vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de
gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,
bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of
Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit
kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het
verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou
er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De
door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres)
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit
op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te
kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website
kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van
de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.